Van de Redactie

De bekende LinkedIn persoonlijkheid Rob Mes attendeerde onze redactie op het Factsheet Handhaving bij Toeslagen van de Belastingdienst als een positief voorbeeld voor de handhaving en het toezicht op de WW en andere sociale uitkeringen. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst burgers met goede intenties met rust laat en niet onnodig lastig valt met strenge controles op fraude e.d. Wanneer men dit vergelijkt met de handhaving die het UWV toepast op uitkeringsgerechtigden, blijkt uit dit schoolvoorbeeld dat het ook anders kan.

De overheid is er immers voor de burger en bij de gratie van de burger. Het is onrechtvaardig en onethisch van zowel de politiek, als van de ambtenarij om uitkeringsgerechtigden en andere werkzoekenden met een uitkering, à priori te benaderen als potentiële fraudeurs en werkonwilligen. Zeker niet die groep van 93% van de WW'ers die volgens het CBS vooral graag aan de slag wil. Een groep die er alles aan doet om aan de slag te komen, maar keer op keer op frustrerende wijze belemmerd en gestraft wordt voor goedbedoelde, creatieve initiatieven om op eerlijke wijze werk en inkomen te creëren.

De werkloze overheid

Het wordt tijd dat de overheid (de politiek) erkent dat er een langdurige werkeloosheid heerst (sinds 2008 !), dus dat het niet een kwestie van een 'economisch dipje' is. Tijd ook dat men erkent dat de technische werkeloosheid door automatisering en robotisering in snel tempo toeneemt waardoor werksoorten verdwijnen zonder dat er nieuwe banen voor in de plaats komen. Tijd dat men erkent dat er niet voor iedere werkzoekende een baan is en zelfs niet altijd werk. En dat dit alles niet te wijten is aan de werkzoekende! Het is de overheid (de politiek) die pleitte voor een kenniseconomie, maar zelf al veel te lang werkeloos toekijkt naar de enorme vernietiging aan opleidingskapitaal en afwaardering van arbeidswaarde doordat veel teveel mensen werkloos aan de zijlijn moeten staan. Het is de nalatige, lakse overheid (politiek) die een negatieve impuls geeft aan de economie!

Overheid doe je werk!

Het wordt tijd dat de overheid (de politiek) eens wakker wordt en werk maakt van het bedenken van goed doordachte, realistische oplossingen voor de complexe problemen van de arbeidsmarkt. Wat is de betekenis van werk en zekerheid op de langere termijn voor burgers? Tenslotte is dit een taak van de overheid (de politiek)! De markt, de burger en de maatschappij als geheel zijn immers niet gediend met suboptimale oplossingen zoals de huidige Wet Werk & Zekerheid. Deze ad hoc tekentafelwetgeving veroorzaakt vooral tegengestelde effecten. Misschien moet de overheid wel meer hulp van arbeidsmarktexperts, maatschappelijke geledingen, werkgevers en werkwillige, werkzoekende burgers inschakelen. Een brede maatschappelijke discussie over de sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische betekenis van arbeid op de langere termijn zou een positief en constructief initiatief kunnen zijn. 93% Van de WW'ers wil er werk van maken. Laat de overheid (de politiek) nu niet de werkonwillige zijn en er ook eindelijk eens werk van maken!

Wat nu al kan

Voor de korte termijn moet de overheid echter vooral bij zichzelf beginnen en de werkzoekende uitkeringsgerechtigde burger die, onbewust of onbedoeld over grenzen heen gaat, helpen om de weg te vinden naar hoe het wel kan. En vooral ook luisteren waarom die burger zo handelt. Dit is heel eenvoudig. Men kan er direct mee beginnen! En het helpt om de negatieve, tweedelingscultuur t.a.v. werkeloosheid om te buigen naar een positieve, coöperatieve cultuur. De Belastingdienst geeft hiervoor een uitstekend voorbeeld met haar factsheet.

De Belastingdienst deed overigens een Effectenonderzoek Handhaving Toeslagen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze benadering. Keurig werk! Goede tip voor het UWV!

Rob Mes

Verbinder die, vanuit zijn persoonlijke netwerk, gratis vraag en aanbod in de arbeidsmarkt verbindt.

(Niet de schrijver van dit artikel!)

.

Links in dit verband

UWVreselijk

UWV

RU Groningen, Handhaving van onderop