CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven. Huurt u regelmatig of af en toe een loopbaanadviseur in? Lees dan op onze site waarom u moet kiezen voor een CMI-geregistreerde professional!

9 Redenen om voor CMI te kiezen:

 • CMI borgt de kwaliteit van loopbaanprofessionals
 • CMI stimuleert de ontwikkeling van loopbaanprofessionals
 • CMI is geheel onafhankelijk
 • CMI toetst normatief aan het beroepsprofiel
 • CMI heeft een openbaar register voor Loopbaanprofessionals (RL’s)
 • CMI is als certificerende instelling uniek in Europa
 • CMI is geaccrediteerd volgens de Europese norm ISO / IEC 17024
 • CMI’s certificering is meer dan registratie
 • CMI heeft een beschermd logo en beeldmerk voor RL’s

Doel, missie, visie

Doel

Het Career Management Institute (CMI) heeft als (statutaire) doel:

Het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering, in het bijzonder door middel van toetsing en certificering.
Dit impliceert dat CMI:

 • een officiële internationale erkenning voor Nederlandse loopbaanprofessionals waarborgt;
 • aan de hand van die kwaliteitscriteria periodiek individuele deskundigheid toetst.

CMI Register van loopbaanprofessionals
Het CMI houdt een register bij van loopbaanprofessionals op het gebied van loopbaanadvisering, die de certificeringsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen.
Zij mogen zich Register Loopbaanprofessionals (RL) noemen en kunnen RL achter hun naam plaatsen.
Als de certificeringsprocedure met succes is doorlopen, ontvangt men een certificaat en vindt inschrijving in het register plaats.
Daarbij verplicht de RegisterLoopbaanprofessional zich tot ontwikkeling en permanent bijscholing in het vakgebied.
Eens in de drie jaar toetst CMI of de inschrijving in het register voortgezet kan worden.

Missie

Het CMI is de verbindende factor tussen die loopbaanprofessionals in Nederland, die zich onderscheiden in hun vakgebied. Deze loopbaanprofessionals streven, via een voortdurende praktiserende ontwikkeling, naar kwaliteitsbewustzijn en ambachtelijk meesterschap. CMI stimuleert en toetst dit.

Visie

CMI is succesvol als certificerende instelling als marktpartijen(loopbaanprofessionals, opdrachtgevers en cliënten) certificering van loopbaanprofessionals vanzelfsprekend vinden en er naar handelen.

Strategie

Om de missie en visie van CMI te realiseren heeft CMI de eisen voor de kwaliteit van het proces van certificering vastgesteld en in het kwaliteitshandboek vastgelegd. CMI bewaakt hierdoor de scope (artikel 2 lid 1 van de statuten),waardoor CMI als certificerende instelling voor loopbaanprofessionals toonaangevend is voor alle betrokken marktpartijen, waardoor de basis gelegd is voor certificering van de gehele beroepsgroep.

CMI