De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 55 jaar (sinds 1961) dé belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld van flexibel werk. Met ruim 500 leden – variërend van grote, middelgrote tot kleine ondernemingen - vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Visie

De arbeidsmarkt van vandaag is er morgen niet meer. We leven in een tijd van exponentiële technologische groei die met een enorme kracht banen, beroepen en complete sectoren verandert.

Diezelfde kracht laat ook compleet nieuwe bedrijven en werk ontstaan. Kennis en vaardigheden van werkenden verouderen sneller dan ooit. En dat terwijl de komende generaties zullen moeten gaan doorwerken tot voorbij hun 70e.

Andere organisatie van bedrijven en werk

We gaan naar een andere organisatie van bedrijven en werk. Van ondernemingsgewijze industriële productie naar netwerk georiënteerde co-creatie. Outsourcing, specialisatie en procesregie worden standaard als gevolg van meer markttransparantie en lage transactiekosten. Alles wat niet tot de kern van een onderneming behoort en elders in de wereld beter, sneller of innovatiever kan, wordt uitbesteed.

Dit geldt ook voor het werk zelf, dat steeds verder wordt opgedeeld in kleine flexibele eenheden die gemakkelijk via digitale platforms kunnen worden aanbesteed aan (zelfstandig) werkenden. Banen veranderen in opdrachten en microjobs. Werkgevers nemen de rol van opdrachtgevers, werknemers die van opdrachtnemers. Deze laatsten zijn op zoek naar minder collectieve dwang en meer eigen regie en verantwoordelijkheid over werk en loopbaan.

Veranderende wereld van werk

De conjunctuur is grillig en minder voorspelbaar. Door globalisering en snelle technologische ontwikkelingen neemt de concurrentie toe. Flexibiliteit is een must voor ondernemers die wendbaar en weerbaar willen zijn. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet onverminderd door. Naar verwachting zal de flexibele schil in 2020 bijna 30% zijn. We gaan naar een veelkleurige en veelvormige arbeidsmarkt, waarbij werk op verschillende manieren wordt verricht. Als werknemer, als uitzendkracht, als payrollkracht, als zelfstandige, in meerdere kleine banen, of hybride met van alles een beetje.

De uitzendbranche verandert

Ook de wereld van uitzendondernemingen verandert onder invloed van dezelfde krachten. Nieuwe toetreders dienen zich aan en digitalisering maakt ook uitzendmarkten transparant. Excellente executie en kostenefficiëntie zijn belangrijker dan ooit en wensen van werkenden en opdrachtgevers worden steeds meer divers en vragen maatwerkoplossingen. Goed werkgever-en opdrachtgeverschap richting werkenden vormen een sleutel tot succes.

Al deze veranderingen bieden uitdagingen voor ondernemers in de flexbranche. Want de arbeidsmarkt van de toekomst met vervagende sectorgrenzen vraagt om meer transities en mobiliteit, een beter opgeleide beroepsbevolking, aandacht voor duurzame inzetbaarheid, een laagdrempelige opstap naar werk, ontzorging van werkgeverschap en meer flexibiliteit. Zo kunnen we samen met u zorgen voor een sterke arbeidsmarkt en een sterke economie.

Betekenis van de branche

De ABU wil leidend zijn in de wereld van werk en ruimte bieden aan nieuwe vormen van flexibiliteit, om zo vorm te geven aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Met een breed portfolio aan diensten kan de branche daar een belangrijke bijdrage aanleveren. Welke betekenis heeft de branche? Volgens de ABU zijn dit de volgende:

Beleidsplan - De branche.JPG

Missie

De ABU richt zich op het behartigen van de belangen van zijn leden, zodat zij de ruimte krijgen om te ondernemen en door productontwikkeling hun markt kunnen vergroten. Belangenbehartiging vraagt om een initiërende, proactieve en leidende rol van de ABU. We acteren dan ook vanuit een duidelijke visie en op basis van eigen kracht en overtuiging. De kernwaarden en de identiteit van de ABU zijn daarbij leidend. Daar staan de ABU en zijn leden al 55 jaar voor. Die kernwaarden zijn:De ABU is dé vertegenwoordiger van ondernemingen in de flexbranche.

Beleidsplan - kernwaarden.JPG

Activiteiten

De activiteiten van de ABU bestaan uit het beïnvloeden van wet- en regelgeving (lobby), marktverruiming, marktordening, onderzoek en het verlenen van informatie en advies aan (primair) leden en stakeholders.

Beleidsplan 2016-2018


Al 55 jaar zet de ABU zich samen met zijn leden in voor fatsoenlijke flexibiliteit, een sterke arbeidsmarkt en een gezonde marktontwikkeling. En dat willen we blijven doen. Hoe? Dat leest u in ons beleidsplan 2016-2018 ‘De veranderende wereld van werk’. Dit handzame boekje laat zien waar de ABU voor staat en wat u van ons mag verwachten.

Wet en regelgeving

Het beïnvloeden van wet- en regelgeving is een van de belangrijkste activiteiten van de ABU. Bij de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, politici en regionale overheden laat de ABU regelmatig zijn stem horen. Op dit moment voert de ABU een lobby op onder andere de volgende onderwerpen: een goed sociaal stelsel dat past bij de flexibele arbeidsmarkt; beeldvorming rondom flex en goede flex; de aanpak regeldruk; terugdringen van uitzendbeperkingen in inleen-cao’s; voorkomen van premiedifferentiatie WW; uitwerkingen van de Wet werk en zekerheid (de transitievergoeding).

Ook in internationaal verband, in samenwerking de Europese en wereld-koepelorganisatie Eurociett en Ciett vertegenwoordigt de ABU de belangen van de flexmarkt.

Marktverruiming

De ABU is partner in de ontwikkeling van marktverruimende initiatieven zoals bevorderen van arbeidsparticipatie door 50+-ers, jongeren, Wajongers en langdurig werklozen. Deze initiatieven komen veelal door publiek-private samenwerking tot stand.

Marktordening

De CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de vakbonden afsluiten is een belangrijke ordening in de markt voor uitzendkrachten. De algemeenverbindendverklaring maakt dat de cao voor alle uitzendkrachten geldt (met uitzondering van dispensaties). Een ander ordenend mechanisme is het ABU-keurmerk. Door een strenge toelatings- en controlesystematiek zijn ABU-leden onderscheidend in de markt.

Onderzoek

De CAO voor Uitzendkrachten die de ABU en de vakbonden afsluiten is een belangrijke ordening in de markt voor uitzendkrachten. De algemeenverbindendverklaring maakt dat de cao voor alle uitzendkrachten geldt (met uitzondering van dispensaties). Een ander ordenend mechanisme is het ABU-keurmerk. Door een strenge toelatings- en controlesystematiek zijn ABU-leden onderscheidend in de markt.

Feiten en cijfers spelen een belangrijke rol in de beeldvorming rondom flexibiliteit. Daarom doet de ABU veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar: de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt, regeldruk in de uitzendbranche, flexmigranten en zzp-bemiddeling. De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstoming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt.

Informatie en advies

De ABU faciliteert zijn leden met het geven van informatie, advies en het bieden van diverse soorten dienstverlening (zoals ondersteuning op gebied van ICT, juridische dienstverlening en mantelovereenkomsten). De helpdesk van de ABU is een belangrijke ‘balie’ voor informatievoorziening aan de leden.

Ook voor derden staat de ABU klaar met informatie over bedrijfseconomische, sociale en juridische aspecten van flexwerk.