Visie

De noodzaak tot vorming van een partij voor 50-plussers werd in de afgelopen jaren in brede kring steeds sterker gevoeld. De oudere generatie wordt vaak niet serieus behandeld, neerbuigend soms als onmondig weggezet. De overheid deinst er niet voor terug haar financieel te benadelen door onevenredig zware ingrepen in de inkomens en op de arbeidsmarkt worden ouderen al snel als te duur en te weinig productief weggezet. Ze worden als lastfactor 50PLUS beschouwd en al polariserend wordt een beeld opgeroepen van profiterende ouderen die de pensioenpotten opsouperen en de rest van het maatschappelijk landschap kaal grazen. Daartegen verzet 50PLUS zich. Ouderen zijn verantwoordelijke en zelfbewuste individuen, die hun economisch en maatschappelijk nut bewijzen door grote kennis en ervaring, door hun ambitie steeds langer in het arbeidsproces actief te zijn en door hun inzet voor vrijwilligerswerk. De oudere is allang geëmancipeerd, nu de samenleving nog. Dat is de visie.

Missie

50PLUS is een brede volkspartij die het gemeenschappelijk belang zoekt en verbindt van al diegenen die door alle bevolkingslagen heen de problemen van ouderen onderkennen en willen oplossen. Nu en in de toekomst. 50PLUS is er niet alleen voor de huidige 50plussers, maar voor iedereen die zich in de beginselen van partij herkent. 50PLUS koerst niet af op een generatieconflict, maar streeft naar een evenwichtige behartiging van de belangen van alle generaties. 50PLUS vindt dat iedere 50plusser recht heeft op wonen, inkomen, veiligheid, voeding, zorg, onderwijs en werk. Welzijn is leidend, ruimte is volgend en middelen zijn ondersteunend. 50PLUS is een multi-issue partij. De belangen van de verschillende generaties tellen. Daarbij zijn onderwijs, defensie, innovatie en werkgelegenheid evenzeer belangrijk voor 50PLUS als pensioenen, zorg en koopkracht. 3. Mensbeeld Het mensbeeld dat 50PLUS wenst te koesteren, is gestoeld op drie hoofdpunten: a. individuele vrijheid b. sociale rechtvaardigheid c. maatschappelijke verantwoordelijkheid 3.1. Individuele vrijheid Het individu is vrij, onafhankelijk en mondig. Het voert zelf de regie over zijn eigen bestaan en is vrij in het uiten van meningen en in de keuze van wonen, werk, onderwijs, zorg en al wat verder de persoonlijke levenssfeer betreft. Tot en met de zelfbeschikking bij levensbeëindiging. 50PLUS accepteert geen bevoogding of regentenmentaliteit van de overheid. Discriminatie naar opvatting, godsdienst, ras, geslacht, seksuele voorkeur en/of leeftijd beschouwt 50PLUS als aantasting van de individuele vrijheid. De begrenzing van de individuele vrijheid is gelegen in de waarborgen voor de vrijheid van de ander. Het ongelimiteerd nagaan van de gangen van burgers door de overheid, veelal met een beroep op veiligheid, wordt door 50PLUS als aantasting van persoonlijke levenssfeer opgevat en derhalve uiterst kritisch bejegend. Privacy moet gewaarborgd zijn.

Website 50PLUS Partij

Volledige beginselverklaring

50PLUS Partij