Algemene Voorwaarden Wekr

1. Werkingsgebied

1.1 Coöperatie Wekr U.A. (hierna genoemd onder haar handelsnaam: "Wekr") enerzijds en de werkzoekende Kandidaat (hierna te noemen: "Klant") danwel Werkgever of diens Intermediair vertegenwoordiger (hierna te noemen: "Klant") danwel de Adverteerder (hierna te noemen: "Klant") anderzijds komen overeen om de uitvoering van hun overeenkomst conform de onderhavige Algemene Voorwaarden inclusief de aanvullingen hierop en de op het moment van overeenkomst geldende prijslijst van Wekr vorm te geven. De Algemene Voorwaarden van Wekr, de aanvullingen hierop, de prijslijst en het online orderformulier bevatten samen de gehele overeenkomst tussen Wekr en de Klant. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij Wekr daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

1.2 De versie van de Algemene Voorwaarden van Wekr die geldt op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Klant, is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Wekr en de Klant. Tenzij specifiek anders geformuleerd gelden de onderhavige Voorwaarden en Bepalingen zowel voor zakelijke Klanten als consumenten.

2. Totstandkoming van overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant het online orderformulier invult op de website https://wekr.nl en deze door op de verzendknop te klikken bevestigt. Werkzoekenden die zich kosteloos als werkzoekende kandidaat of kosteloos als ZZP-er inschrijven bij Wekr worden eveneens als Klant beschouwd in die zin dat ze bepaalde klantrechten genieten als tegenprestatie voor het aanleveren van correcte eigen gegevens.

3. Omschrijving van de Diensten

3.1 De overeenkomst verplicht Wekr om de producten te publiceren en de Diensten te leveren die in de overeenkomst staan vermeld en die worden weergegeven op de website https://wekr.nl. De omschrijving van de Diensten in Aanvullende Voorwaarden is eveneens van toepassing.

3.2 Non-concurrentiebedingen worden niet geaccepteerd.

4. Vergoedingen

4.1 De vergoedingen voor de Diensten die door Wekr worden verleend, staan vermeld in de prijslijst die op de website https://wekr.nl is gepubliceerd. Niet voor alle Diensten worden financiële vergoedingen gevraagd. Zo kunnen Werkzoekenden en ZZP-ers zich kosteloos inschrijven bij Wekr. Daarboven kunnen zij zich separaat aanmelden voor aanvullende diensten zoals abonnementen. De prijslijst die gold en die op de website https://wekr.nl was gepubliceerd op het moment dat de aanbieding aan de Klant werd gedaan is de prijslijst die van toepassing is. De Diensten die niet staan vermeld in de prijslijst van Wekr worden beheerst door individuele overeenkomsten tussen Wekr en de Klant.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De prijs genoemd in artikel 4 omvat alle extra kosten zoals kosten van mailberichten, telefoongesprekken, faxberichten, datatransmissie, porti en kopieën die normaliter worden gemaakt. De kosten van correcties en proeflezingen die het gevolg zijn van het feit dat de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, zijn daar echter niet bij inbegrepen. Wekr zal de Klant op de hoogte stellen als de extra kosten het gemiddelde bedrag voor afzonderlijke, betaalde opdrachten overschrijden. de Klant is verplicht om deze extra kosten aan Wekr te vergoeden als hij daarmee heeft ingestemd.

5.2 Als een publicatie van een advertentie vanwege de Klant een fout bevat, wordt de eerste correctie daarvan kosteloos uitgevoerd, op voorwaarde dat de fout niet door een gebrekkige nakoming zijdens de Klant werd veroorzaakt. Daarna wordt elke extra correctie aan de Klant in rekening gebracht volgens de prijslijst van Wekr die gold op het moment dat de opdracht tot het uitvoeren van de correctie werd gegeven. Indien Wekr zelf een fout in de eerste correctie maakt, wordt de eerstvolgende extra correctie kosteloos uitgevoerd.

5.3 Tenzij anders overeengekomen wordt toegang tot Diensten van Wekr eerst verkregen nadat het daarvoor verschuldigde bedrag of een deel daarvan door Wekr is ontvangen. Omdat Klant verplicht is om als gevolg van deze overeenkomst een bedrag vooraf te betalen, zal het vooraf betaalde bedrag worden toegewezen aan de overeenkomstige bedragen die verschuldigd zijn aan het einde van de overeenkomst. In geval van betaling op rekening wordt de Klant onmiddellijk na de eerste levering van een dienst en uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst gefactureerd indien door schuld van de Klant geen dienst is verleend. Betaling op rekening dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, zonder kortingen. In geval van wanbetaling of uitblijvende betaling wordt rente in rekening gebracht tegen 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, terwijl eveneens de kosten van inning in rekening gebracht zullen worden. In geval van wanbetaling kan Wekr de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden. Dit geldt niet indien de Klant zich kan beroepen op een retentierecht. Als de partijen zijn overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden en een termijn niet binnen 30 dagen na de vervaldatum ervan is betaald, wordt het resterende bedrag onmiddellijk in zijn geheel verschuldigd en opeisbaar.

5.4 . Wekr mag naar eigen goeddunken Klant factureren door middel van een elektronische factuur die per e-mail wordt verzonden naar Klant. Alle prijzen en bedragen voor zakelijke Klanten, zoals Werkgevers, Intermediairs, Recruiters, Werving - en Selectiebureaus en ZZP-ers, zijn exclusief de BTW die op de factuurdatum verschuldigd is. Alle prijzen voor consumenten zoals werkzoekenden, particuliere Kandidaten zijn inclusief de BTW die op de factuurdatum verschuldigd is.

5.5 Betalingen welke door bankoverschrijving vanuit het buitenland plaatsvinden worden uitsluitend geaccepteerd als alle bankkosten en andere onkosten door de Klant worden betaald.

5.6 Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle andere huidige of toekomstige verkoop-, verbruiks-, of andere vergelijkbare belastingen die van toepassing zijn op de Diensten.

5.7 Voor het geval dat Klant teveel betaalt op een factuur, moet de Klant binnen zes maanden na het teveel betaalde om terugbetaling verzoeken.

5.8 Betaalde vergoedingen voor Diensten worden niet terugbetaald, tenzij na beëindiging vanwege wezenlijke schending door Wekr in welk geval Wekr de vooraf betaalde bedragen aan de Klant restitueert voor niet geleverde Diensten op de datum van deze beëindiging.

5.9 Wekr kan het bedrag dat door Wekr van Klant wordt ontvangen, verrekenen met elk bedrag dat verschuldigd is op grond van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met Klant.

5.10 Klant gaat ermee akkoord elke factuur volledig te betalen, zonder aftrek van kosten.

6. De basis van samenwerking

6.1 Wekr is erop gericht om haar Diensten voortdurend te optimaliseren en de kwaliteit en de hoeveelheid van Kandidaatprofielen te vermeerderen. Hiertoe behoort ook het samenwerken met meerdere Partners binnen online en/of offline media. de Klant verleent Wekr hierbij het recht om Diensten zonder voorafgaande kennisgeving op online en offline media, gedrukte media en audio- en videomedia te publiceren. Wekr besteedt speciale aandacht aan het imago en de kwaliteit van haar Partners.

6.2 De rechten van de Klant onder deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecedeerd. Alleen met voorafgaande toestemming van Wekr mogen Diensten, ingekocht op grond van de overeenkomst, worden gebruikt door groepsmaatschappijen van Klant. De overeenkomst kan slechts met toestemming van Wekr aan een derde worden overgedragen. de Klant blijft aansprakelijk voor de betaling voor alle Diensten die worden ingekocht op grond van deze overeenkomst als een groepsmaatschappij gebruik maakt van Diensten in het kader van deze overeenkomst. Als Klant een agentschap is ten behoeve van een opdrachtgever, is Klant aansprakelijk voor de betaling van alle hieronder verschuldigde bedragen, ongeacht of deze de betaling van zijn opdrachtgever ontvangt.

6.3 Na de totstandkoming van deze overeenkomst stemt de Klant ermee in om via e-mail of per post enquêtes, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die Wekr helpt haar kwaliteitsnormen te handhaven en te verbeteren. Dergelijke commerciële berichten zullen slechts worden gebruikt voor marketingdoeleinden met betrekking tot goederen en Diensten die soortgelijk zijn aan de goederen en Diensten die door Wekr worden aangeboden. de Klant kan zijn akkoordverklaring om dergelijke commerciële mededelingen te ontvangen zonder nadere formele vereisten op elk willekeurig moment intrekken. Elk commercieel bericht zal informatie bevatten over hoe de Klant de toestemming kan intrekken. De intrekking van de toestemming treedt met onmiddellijke ingang in werking.

6.4 Wekr behoudt zich het recht voor om bestellingen die door de Klant worden geplaatst niet uit te voeren, of Diensten die al zijn gepubliceerd in te trekken, indien een derde stelt dat deze strijdig zijn met wettelijke bepalingen, officiële verordeningen, rechten van derden of de goede zeden (en daarom een "onrechtmatige inhoud" hebben). Dit geldt ook indien links die in advertenties van de Klant zijn opgenomen, hetzij rechtstreeks hetzij indirect, leiden naar pagina's met een onrechtmatige inhoud. Eén en ander laat de betalingsverplichting van de Klant echter onverlet. Wekr is uitsluitend gehouden om onrechtmatige delen van de inhoud te verwijderen die strijdig zijn met wettelijke bepalingen en/of na een verzoek daartoe van de Klant. de Klant verbindt zich om Wekr op haar eerste verzoek dienaangaande schadeloos te stellen voor alle betalingen die zijn verricht en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt vanwege de onrechtmatige inhoud of vanwege overtredingen van de wet.

6.5 Dit betreft specifiek de volgende inhoud: a) Advertenties voor clublidmaatschappen, ponzi schemes, piramide verkoop of vergelijkbaar zijn niet toegestaan, b) Vacatures moeten de baan correct weergeven en mogen niet misleidend zijn; c) Vacatures mogen de anti discriminatiewet- en of regelgeving niet overtreden; d) Websites waar naar doorgelinkt wordt, moeten voldoen aan de wettelijke normen; e) Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan zal de inhoud als illegaal worden beschouwd zoals in 6.4.

6.6 Wekr draagt geen verantwoordelijkheid voor ontvangen gegevens, teksten voor Advertenties en de corresponderende opslagmedia, en in het bijzonder is Wekr niet verplicht om deze zaken te bewaren of aan de Klant te retourneren.

6.7 De Klant is verantwoordelijk voor het configureren en indelen van zijn infrastructuur in overeenstemming met de meest recente stand der techniek, zodat het noch een doel noch een bron van verstoringen wordt die de Internet Diensten die door Wekr worden aangeboden nadelig zouden kunnen beïnvloeden, of meer in het algemeen problemen zouden kunnen opleveren voor een storingsvrij netwerkbeheer.

6.8 De Klant garandeert dat niets van de inhoud of van enig deel van de inhoud van hetgeen door hem op het Internet wordt gepubliceerd of aan Wekr ter publicatie wordt verstrekt, bezwaard is met rechten van derden. de Klant vrijwaart Wekr op haar eerste verzoek daartoe tegen alle schade die Wekr lijdt tengevolge van een overtreding van de onderhavige bepaling door de Klant.

6.9 Indien Klant internediaire arbeidsmarktdiensten levert of een personeels - of werving -, en selectie bureau is, mogen advertenties alleen worden geplaatst onder het eigen logo of de merken van Klant. Als Klant een reclamebureau is, mag materiaal of reclame alleen worden geplaatst onder het logo of merken van de opdrachtgever of eindgebruiker van Klant. In elk ander geval zal Klant alle Diensten die hieronder worden geleverd, uitsluitend gebruiken voor zijn eigen interne zakelijke doeleinden en geen enkele dienst aan derden doorverkopen of overdragen, en hij mag geen advertenties plaatsen onder enige logo's en/of merken anders dan van en voor zichzelf.

6.10 Klant erkent dat hij moet voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van elke website van Wekr die Klant bezoekt. De Gebruiksvoorwaarden van elke website zijn beschikbaar vanaf de startpagina van de betreffende website door middel van de link "Gebruiksvoorwaarden”. Voor zover er een inconsistentie bestaat tussen de gebruiksvoorwaarden van een website die is bezocht zoals beschreven in deze paragraaf, en de voorwaarden van onderhavige overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze overeenkomst.

6.11 Wekr behoudt zich het recht voor om de door Wekr aan de Klant aangeboden diensten en/of alle wachtwoorden en andere toegangscodes op te schorten als Wekr redelijke gronden heeft te vermoeden dat de Klant in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst of enige overeenkomst met Klant of enige gebruiksvoorwaarden.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Met deze overeenkomst wordt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, geen enkele licentie en geen enkel gebruiksrecht van Wekr aan de Klant overgedragen. Alle rechten van Wekr (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, auteursrechten, handelsmerkrechten, sui generis databaserechten, embleemrechten, beeldmerkrechten, titelrechten evenals andere commerciële rechten) blijven zonder beperking het (intellectuele) eigendom van Wekr.

7.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Wekr en Klant, zijn en blijven alle advertenties en/of video's die door Klant voor plaatsing op de website of in andere media van Wekr en haar partners worden aangeleverd en alle intellectuele en andere eigendomsrechten te allen tijde eigendom van Klant. Klant verleent Wekr en zijn aangesloten bedrijven een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van deze door Klant (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde advertenties en/of video's. Klant verleent Wekr ook een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare beperkte licentie om merken, logo´s en ander intellectueel eigendom van Klant weer te geven, te kopiëren en te publiceren welke Wekr ter beschikking zijn gesteld slechts om aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen. Alle materialen (inclusief de inhoud ervan) die door Wekr worden gepubliceerd vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van Wekr (auteursrechten, handelsmerkrechten, sui generis en Databaserechten), behalve de afzonderlijke onderdelen van die materialen en de inhoud ervan die door de Klant of een derde is ontworpen en die reeds onder de intellectuele eigendomsrechten van de Klant of van die derde vallen en die niet door Wekr zijn gewijzigd dan wel herzien.

7.3 Door de opdracht voor het publiceren van vacatures op het Internet te plaatsen, erkent de Klant dat Wekr de producent van de database van die vacatures is en dat Wekr het databaserecht op de vacatures van de Klant heeft die door Wekr in de database worden gepubliceerd.

7.4 de Klant is verantwoordelijk om erop toe te zien dat de te publiceren inhoud aan de perswetgeving, de concurrentiewetgeving en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet.

7.5 de Klant verleent Wekr een licentie tot het gebruiken, reproduceren en communiceren aan derden van de gegevens/de inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam en andere tekens in het kader van het verlenen van de Diensten. Door de opdracht te plaatsen garandeert de Klant dat hij alle noodzakelijke gebruiksrechten, auteursrechten en bijbehorende rechten heeft gekocht of anderszins heeft verworven die voor Wekr nodig zijn om de Diensten te verlenen (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de publicatie van de gegevens en de inhoud van de Klant op het Internet).

7.6 Wekr behoudt alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle merkgebonden technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de websites van Wekr en (ii) de inhoud (met uitzondering van de inhoud van de Klant zoals hierboven beschreven) op of een deel van de websites en alle elementen die deel uitmaken van - of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) - van enige van voorafgaande.

8. Verplichtingen van Wekr en vertraging

8.1 Wekr zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten die door de Klant zijn aangevraagd in overeenstemming met de gebruikelijke technische normen op het Internet te publiceren. Als de Diensten het ontwerpen van software met zich meebrengen, zal Wekr zich naar beste vermogen inspannen om software te ontwerpen waar geen fouten in zitten. de Klant erkent dat het volgens de huidige technische normen niet altijd mogelijk of economisch redelijk is om een volledig foutloos softwareprogramma te maken.

8.2 Wekr is niet aansprakelijk voor gebreken die leiden tot kleine afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit van de Dienst of kleine beperkingen in de bruikbaarheid daarvan. de Klant dient een klacht met betrekking tot een Dienst schriftelijk, zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen nadat de Dienst is gepubliceerd op het Internet, in te dienen bij Wekr, bij gebreke waarvan iedere vordering ter zake of verband houdend met de betreffende Dienst jegens Wekr vervalt.

8.3 De Klant verbindt zich om alle informatie en andere documentatie te verstrekken die nodig is voor het bereiken van de doelen die in de overeenkomst worden omschreven. Dit omvat in het bijzonder de levering van Advertentieteksten en lay-outs in de door Wekr gebruikte digitale formats. Het omvat eveneens de verplichting van de Klant om Wekr onmiddellijk op de hoogte te stellen als Diensten verouderd zijn. Verder is de Klant verplicht om te voldoen aan de eis tot samenwerking zoals die in de productbeschrijvingen van de diverse Diensten wordt omschreven. Als niet tijdig aan deze vereisten door de Klant wordt voldaan, wordt de termijn waarbinnen Wekr onder de overeenkomst gehouden is te presteren verlengd met eenzelfde periode als die waarbinnen de Klant alsnog de benodigde documentatie en/of informatie aan Wekr heeft verstrekt. Als de vertraging te wijten is aan omstandigheden die overmacht opleveren, worden de termijnen van nakoming met een periode verlengd gelijk aan die gedurende welke er sprake is van overmacht.

8.4 Als er sprake is van vertraging in de levering van een Dienst, welke vertraging aan Wekr toerekenbaar is, en als de Klant kan bewijzen dat dit tot schade voor hem heeft geleid, is Wekr slechts aansprakelijk tot een bedrag voor elke volledige week dat de vertraging duurt van 0,5% van de prijs van het betreffende Dienst dat door de Klant is betaald, zulks met een maximum van 5% van de totale prijs van het betreffende Dienst dat door de Klant is betaald.

8.5 Op verzoek van Wekr dient de Klant binnen een redelijke termijn te verklaren of hij aan levering vasthoudt en/of welke andere claims hij wil instellen of welke rechten hij wil doen gelden met betrekking tot de vertraging in de nakoming.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Wekr uit hoofde van deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten, ongeacht of zij gebaseerd is op onrechtmatige daad, wanprestatie of enige andere grondslag, is beperkt tot het bepaalde in artikel 8.4. Wekr is daarnaast slechts gehouden tot vergoeding van schade die veroorzaakt is door opzettelijk handelen of grove nalatigheid van Wekr, haar werknemers en/of door Wekr bij de uitvoering van haar verplichtingen ingeschakelde personen. Behoudens opzet van de directie van Wekr is evenwel aansprakelijkheid voor andere schade dan zaak- en persoonsschade altijd uitgesloten. In alle gevallen waarin Wekr gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit meer bedragen dan het hoogste van de volgende twee bedragen: a) de factuurwaarde van het respectieve Dienst waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt; b) indien de schade gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering van Wekr, het bedrag dat in verband met de schade daadwerkelijk zal worden uitgekeerd onder die verzekering. Het bovenstaande houdt geen verschuiving van de bewijslast ten nadele van de Klant in.

9.2 Wekr staat niet in voor de juistheid van de gegevens die door Wekr op verzoek van de Klant of de sollicitant worden gepubliceerd. Wekr is niet aansprakelijk voor uitingen die deel van die gegevens uitmaken.

9.3 Wekr staat niet in voor de nakoming van verplichtingen door derden die door de Klant zijn ingeschakeld om aan de verplichtingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden of de overeenkomst te voldoen.

9.4 Wekr is niet aansprakelijk voor verloren tijd of gebreken die voortvloeien uit omstandigheden buiten de macht van Wekr als bedoeld in art. 10.2. Dit geldt in het bijzonder voor gebreken die door een ontoereikende communicatie infrastructuur of gebrekkig functionerende software of hardware van de Klant worden veroorzaakt, en/of die geen verband houden met de communicatie infrastructuur van Wekr. In het geval van technische storingen die overdag plaatsvinden en waarvoor Wekr verantwoordelijkheid draagt, wordt de contractuele periode verlengd met de duur van de storingen,indien de storingen meer dan één uur per week duren.

9.5 Wekr staat naar de Klant niet in voor een minimum aantal of een minimum kwaliteit van de Kandidaat-profielen in haar Database.

9.6 Als het contractueel gegarandeerde gebruik van een Dienst door intellectuele eigendomsrechten van derden wordt beperkt, kan Wekr, naar eigen discretie en op eigen kosten hetzij de Dienst veranderen om die beperking op te heffen hetzij de vereiste toestemming verkrijgen om de Dienst in overeenstemming met de rechten van die derde te gebruiken. Deze maatregelen zullen niet leiden tot een voor de Klant onredelijke beperking in de functionaliteit van de Dienst. Als de Klant bekend raakt met dergelijke beperkende intellectuele eigendomsrechten van derden, is de Klant verplicht om Wekr daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.7 Iedere vordering jegens Wekr, met uitzondering van de vorderingen die erkend worden door Wekr, vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

9.8 Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor zover dat bij wet verboden is. Behalve de verplichtingen van een vrijwarende partij uit hoofde van artikel 8 en 9, en zonder op enigerlei wijze de betalingsverplichtingen van Klant te beperken op grond van deze overeenkomst, (a) zal geen enkele partij aansprakelijk zijn tegenover enige andere partij (noch tegenover enige persoon die rechten claimt die zijn afgeleid van de rechten van de andere partij) voor wat betreft indirecte schade, gevolgschade, bijzondere of morele schade, van welke aard ook - met inbegrip van gederfde inkomsten of winst, verlies van business of verlies van gegevens - die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst of de Diensten die in het kader hiervan zijn geleverd, ongeacht of de aansprakelijke partij, of beweerde aansprakelijke partij op de hoogte was gesteld van, een andere reden had om te weten, of in feite wist van de mogelijkheid hiervan, en (b) de maximale aansprakelijkheid van elke partij die voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, elk product, de Diensten die in het kader hiervan worden geleverd of enige website zal het betaalde of te betalen bedrag door Klant aan Wekr tijdens de looptijd hiervan niet overschrijden.

9.10 De prestaties van elke partij in het kader van deze overeenkomst zijn onderworpen aan overmacht. Alle kennisgevingen uit hoofde hiervan worden gedaan via aangetekende post met ontvangstbewijs of nachtkoerier, naar de respectievelijke adressen die staan aangegeven in de verkooporder, en wordt geacht te zijn gedaan bij de daadwerkelijke aflevering daarvan. Geen van de voorwaarden in deze overeenkomst kunnen worden afgedwongen door enige persoon die hierin geen partij is.

10. Vrijwaring

10.1 Elke partij (elk, in die hoedanigheid, de "Vrijwarende Partij") vrijwaart de wederpartij, zijn aangesloten bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (elk, in die hoedanigheid, een "Gevrijwaarde Partij" en gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen), tegen eventuele claims door derden, acties of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die ontstaan of voortvloeien uit: (a) inbreuk of vermeende inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) in het geval van Wekr, de levering van de Diensten en (ii) in het geval van Klant, het plaatsen van enig materiaal op enige website door of namens Klant, (b) in het geval van Wekr, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag voortvloeiend uit of in verband staand met de levering van de Diensten, en (c) in het geval van Klant, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of laster voortvloeiend uit van of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten. De verplichtingen van vrijwarende partij hieronder zijn alleen van toepassing indien de gevrijwaarde partij de vrijwarende partij direct in kennis stelt betreffende een dergelijke claim, actie of eis.

11. Beëindiging contract, overmacht

11.1 Wanneer de Klant de overeenkomst beëindigt, is de beperking van de aansprakelijkheid van Wekr absoluut in die zin dat de Klant afstand doet van zijn recht om naast de bedragen die als gevolg van de beëindiging zijn betaald, een schadevergoeding te vorderen.

11.2 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst kan een Partij niet worden toegerekend indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van die Partij. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden wordt ondermeer geacht te zijn begrepen, maar niet beperkt tot, natuur- en andere rampen, gevechtshandelingen, sabotage, staking en uitsluiting, vertraagde of ondeugdelijke levering door toeleveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, transportstoringen, ongevallen en bedrijfsstoringen.

11.3 Iedere tekortkoming van een Partij in de nakoming van een of meer van haar verbintenissen geeft aan de andere Partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

12. Geheimhouding

12.1 Wekr zal alle informatie geheim houden die onder deze overeenkomst aan Wekr wordt verstrekt en die als vertrouwelijk is aangemerkt. Deze verplichting van Wekr blijft ook nadat de overeenkomst is geëindigd voortbestaan. Wekr verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming die momenteel van kracht is, en verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat is te vinden in de Privacy Verklaring op de websites van Wekr.

12.2 Bij het accepteren van het aanbod komen beide Partijen overeen om wederzijds alle van toepassing zijnde wetten inzake privacy en gegevensbescherming na te leven. Elke partij houdt de specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst vertrouwelijk en openbaart ze niet aan een derde partij (andere dan zijn professionele adviseurs en/of aangesloten bedrijven op een vertrouwelijke basis) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, tenzij vereist op grond van de wet.

12.3 In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt de Klant medegedeeld dat Wekr zijn gegevens in een door machines leesbare vorm zal opslaan en die gegevens in overeenstemming met de doelstellingen van deze overeenkomst zal gebruiken.

12.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zorgvuldig om te gaan met elk ID, elk wachtwoord en elke gebruikersnaam of ander veiligheidsmiddel dat voor het gebruik van de Diensten aan hem wordt verstrekt, en om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat deze geheim worden gehouden, veilig worden bewaard, naar behoren worden gebruikt en niet aan onbevoegde personen worden vrijgegeven. de Klant wordt voor elk gebruik van zijn wachtwoord of zijn gebruikersnaam door derden verantwoordelijk gehouden, tenzij de Klant aantoont dat de toegang tot dat wachtwoord of die gebruikersnaam door die derden niet door hem is verstrekt en dat die toegang buiten zijn invloedssfeer ligt. de Klant dient Wekr onmiddellijk in kennis te stellen als het waarschijnlijk is of bekend geworden is dat een onbevoegd iemand zijn wachtwoord of zijn gebruikersnaam gebruikt, of als die zaken op onbevoegde wijze worden gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit het geval is. In geval van een niet-nakoming van relevante verplichtingen van de Klant onder deze overeenkomst, in het bijzonder doch niet beperkt tot het niet nakomen van de in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen, heeft Wekr het recht om de verlening van zijn Diensten zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang op te schorten, een en ander zonder dat dit de Klant ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

12.5 de Klant die inzage in de profielen patabase heeft is tot geheimhouding tegenover derden verplicht op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000 per geval. Gegevens en informatie uit het bestand mogen niet aan derden doorgegeven worden, noch is men gerechtigd anderen inkijk in de database te geven. De abonnementhouder blijft hiervoor verantwoordelijk!

12.6 Om de integriteit van zijn website te handhaven, behoudt Wekr zich het recht voor om enige toezichthoudende of handhavende instanties contactgegevens te doen toekomen wanneer daarom wordt gevraagd. Wekr kan eveneens contactgegevens doorsturen wanneer er zich een klacht voordoet met betrekking tot het gebruik door de Klant van de website en wanneer dat gebruik wordt geacht in strijd te zijn met deze overeenkomst.

12.7 de Klant stemt ermee in dat Wekr Klant e-mails kan sturen met informatie over verbeteringen van de diensten, belangrijke nieuwe functies en ander reclame-uitingen (met inbegrip van onderzoeksenquêtes) totdat Klant in schriftelijke vorm deze toestemming beëindigt.

13. Looptijd

13.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Klant het online orderformulier bevestigd. De daarin overeengekomen looptijd vangt aan op de datum waarop het online orderformulier wordt bevestigd. Indien de Klant verantwoordelijk is voor het feit dat de eerste Dienst feitelijk niet tijdig ter beschikking kan worden gesteld, treedt de overeenkomst uiterlijk 14 dagen na de datum dat Wekr de ondertekende overeenkomst heeft ontvangen in werking. Tenzij anders bepaald in het online Orderformulier of de hiernavolgende opgenomen Aanvullende Voorwaarden heeft de overeenkomst heeft een looptijd van een jaar en wordt telkens stilzwijgend automatisch verlengd met telkens nog een jaar, tenzij opzegging plaatsvindt twee maanden voordat dat jaar is afgelopen.

14. Beperkte garantie

14.1 Wekr garandeert dat het de diensten naar goed koopmanschap uit zal voeren in overeenstemming met de geldende standaarden in de bedrijfstak. Met uitzondering van het voorgaande, geeft Wekr geen garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of intellectuele eigendomrechten van derden met betrekking tot de diensten of de websites, of de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers, prestaties of het resultaat van gebruik van de diensten of de websites.

15. Overige bepalingen

15.1 Met betrekking tot het gebruik of de levering van de diensten stemt elke partij ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en gegevensbescherming.

15.2 Klant gaat er ook mee akkoord dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een deelnemer wordt verstrekt, niet wordt gebruikt in enige beslissing in verband met werkgelegenheid.

15.3 Iedere partij bij deze overeenkomst treedt op als onafhankelijk contractant en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of enig soort van agentschapovereenkomst tussen Wekr en klant of een van de werknemers van de klant of diens agenten.

15.4 Deze overeenkomst, die kan worden gesloten in meerdere exemplaren, bevat het volledige begrip van partijen met betrekking tot de transacties en zaken die hierin vervat zijn en vervangt alle eerdere mededelingen, afspraken en overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), evenals alle verkooporders of andere voorwaarden of inkoopvoorwaarden die niet afkomstig zijn van Wekr die in de loop der tijd zijn of worden voorgelegd door Klant, en kan niet worden gewijzigd of opzij gezet, behalve schriftelijk en met instemming van beide partijen.

15.5 Tenzij anders toegestaan kan geen der partijen deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen door middel van fusie, verkoop of overdracht van activa of aandelen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij, behalve in het geval van Wekr (i) in verband met een fusie, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle van zijn activa, of (ii) aan een partij die zeggenschap heeft over of onder de zeggenschap van Wekr valt danwel gezamenlijk met Wekr onder dezelfde zeggenschap valt (elk een "Toegestane Overdracht").

15.6 Geen enkele partij heeft zich op enige garantie van enige andere partij gebaseerd die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze overeenkomst. Een nalaten of vertraging van de zijde van enige partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin in deze overeenkomst voorziet, zal niet als verklaring van afstand daarvan gelden, noch zal enige afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van of het nalaten van uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan beletten, noch van de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst.

15.7 Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt aangemerkt als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar in welke mate dan ook, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, welke geldig zullen blijven in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet.

15.8 Deze overeenkomst en eventuele geschillen tussen Klant en Wekr met betrekking tot deze overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht met betrekking tot alle geschillen die uit deze overeenkomst kunnen voortvloeien. Voor alle rechtsverhoudingen tussen Wekr en de Klant geldt Maastricht als de plaats waar gepresteerd wordt en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Maastricht.


Aanvullende Voorwaarden profielendatabase

De Aanvullende Voorwaarden inzake de profielendatabase gelden naast onze Algemene Voorwaarden en prevaleren in geval van twijfel.

1. Omschrijving van de Diensten

1.1 Wekr exploiteert een profielendatabases op internet met profielen van werkzoekende Kandidaten. “Kandidaten” zijn werkzoekende, particuliere professionals of Zelfstandigen Zonder Personeel danwel freelancers (zakelijke ondernemers die opdrachten zoeken) die werk c.q. opdrachten zoeken. Door het afsluiten van een abonnement op een dienst van https://wekr.nl wordt een kandidaat beschouwd als klant en wordt hierna ook wel “kandidaat klant” genoemd.

1.2 “Werkgevers” zijn zakelijke partijen of Intermediairs of hun vertegenwoordigers zoals werving & selectiebureaus, rekruteringsbureaus, personeelsbureaus en dergelijke welke vacatures hebben voor werk en worden kunnen beschouwd als klanten van Wekr. Door het afsluiten van een abonnement op een dienst van Wekr wordt de werkgever beschouwd als klant en wordt hierna ook wel “werkgever klant” genoemd.

1.3 Een kandidaat klant die zijn of haar profiel opgenomen wensen te worden in de profielendatabase van Wekr moet een verwijzing naar zijn sociale media profiel toevoegen aan zijn profiel in de profielendatabase teneinde zijn profiel te activeren en voor inzage zichtbaar te maken in de profielendatabase. Bij het activeren van zijn profiel publiceert de kandidaat klant een gratis standaard profiel danwel een betaald pro-profiel. Voor de klant die gemachtigd is om de profielendatabase in te zien hebben pro-profielen een hogere attentiewaarde dan standaard profielen.

1.4 Wekr verleent aan de werkgever klant die hiertoe een pro-abonnement heeft afgesloten met Wekr toegang tot het gedeelte van de profielendatabase met pro-profielen.

1.5 De werkgever klant die toegang heeft gekregen tot de pro-profielen van kandidaten in de profielendatabase, kan pro-profielen openen door het aanklikken van dat profiel en direct de hyperlink naar diens sociale media profiel aanklikken en/of contact opnemen met de betreffende kandidaat. De werkgever klant die toegang heeft tot de standaard profielen van kandidaten in de profielendatabase, kan standaard profielen openen door het aanklikken van dat profiel en direct de hyperlink naar diens sociale media pProfiel aanklikken en/of contact opnemen met de betreffende kandidaat.

1.6 De kandidaat klant krijgt toegang tot een persoonlijke inlogmogelijkheid in zijn eigen gegevensdeel van het profielendomein van de website van Wekr en kan gebruik maken van bepaalde functies om de eigen gegevens te wijzigen of te verwijderen. De dienst omvat geen gegevens back-up voor de klant. Gegevens kunnen te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing uit de profielendatabase worden verwijderd. Zodra een kandidaat klant zijn profiel uit zijn eigen gegevensdeel van de profielendatabase verwijdert, worden deze gegevens om redenen van gegevensbescherming automatisch en volledig uit het profielendomein verwijderd. Wanneer een kandidaat klant zijn gegevens verwijderd kan deze niet langer gebruikmaken van de diensten van Wekr. In geval van verwijdering van de gegevens door de werkgever of intermediair klant of opgave van onjuiste gegevens door de Werkgever of intermediair klant ontneemt dit Wekr de mogelijkheid de diensten volledig uit te voeren. Wekr is in geen geval verantwoordelijk voor wijzigingen of verwijdering van gegevens door de kandidaat klant.

1.7 De werkgever klant krijgt toegang tot een persoonlijke inlogmogelijkheid in zijn eigen gegevensdeel van het profielendomein een persoonlijke inlogmogelijkheid in het profielendomein van de website van Wekr en kan gebruik maken van bepaalde functies in zijn eigen gegevensdeel om de eigen gegevens te wijzigen of te verwijderen. De dienst omvat geen gegevensback-up voor de klant. Eigen gegevens kunnen te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd of verwijdert. Zodra een werkgever of intermediair klant zijn gegevens uit zijn eigen gegevensdeel van het profielendomein verwijdert, worden deze gegevens om redenen van gegevensbescherming automatisch en volledig uit het profielendomein verwijderd. Wanneer een kandidatenzoekende klant zijn gegevens verwijderd kan deze niet langer gebruikmaken van de diensten van Wekr. In geval van verwijdering van de gegevens door de werkgever klant of opgave van onjuiste gegevens door de werkgever of intermediair klant ontneemt dit Wekr de mogelijkheid de diensten volledig uit te voeren. Wekr is in geen geval verantwoordelijk voor wijzigingen of verwijdering van gegevens door de werkgever of intermediair klant.

1.8 Afhankelijk van zijn soort abonnement kan een werkgever klant inloggen in het profielendomein van Wekr om potentiële kandidaten te selecteren in het bestand van pro-profielen danwel in het bestand van standaard profielen. De algemene werkwijze en de voorwaarden hiertoe staan omschreven in de “Gebruiksvoorwaarden” op de website van Wekr.

1.9 Het profielendomein mag niet worden gebruikt om de antidiscriminatiewet te overtreden.

1.10 De werkgever klant heeft slechts toegang tot de profielendatabase voor zijn eigen, persoonlijke behoeften. Geen enkele klant mag aan derden toegang tot de profielendatabase verlenen, of pro-profielen of standaard profielen aan derden doorsturen. Het is niet toegestaan om de profielendatabase te gebruiken voor commerciële doeleinden. Geen enkele Klant mag zogeheten 'deep links' van zijn eigen website naar de profielen database plaatsen. Wekr behoudt zich het recht voor om onmiddellijk gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke overtreding van deze bepaling, zonder daarvoor enig voorafgaand waarschuwingsbericht af te geven.

1.11 Wanneer de werkgever klant persoonlijke gegevens van een kandidaat opslaat in zijn eigen systemen, dan is hij verplicht om goede opvolging hieraan te geven. Als een kandidaat klant zijn profiel verwijdert van de profielendatabase en het profielendomein van Wekr dan is de werkgever klant verplicht deze gegevens eveneens te verwijderen uit zijn bestanden. Daarnaast is hij verplicht om gerelateerde bestanden en kopieën hiervan te vernietigen.

1.12 De werkgever klant mag met maximaal 500 Kandidaten uit de profielendatabase van Wekr per maand contact opnemen uit fair use overwegingen

1.13 De werkzoekende kandidaat klant heeft niet de mogelijkheid om werkgevers te blokkeren voor toegang tot zijn eigen profiel.

2. Verplichtingen van de Klant

2.1 De klant garandeert dat hij alle wettelijke bepalingen, rechten van derden en de openbare orde in zal respecteren. Artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing.

2.2 In het bijzonder garandeert de werkgever klant dat hij de persoonsgegevens van kandidaten niet zal doorsturen of anderszins zal doorcommuniceren, dat hij het vertrouwelijk karakter ervan zal respecteren en dat hij aan alle toepasselijke regelingen betreffende gegevensbescherming en privacy zal naleven. De verantwoordelijkheid van Wekr ten aanzien van gegevensbescherming en privacy is beperkt tot het opslaan van gegevens van de klant en het laten inkijken van de profielen database met profielen van werkzoekende kandidaten door werkgevers klanten in de zin waarvoor deze bedoeld is. Wekr erkent geen ketenverantwoordelijkheid of aansprakelijk voor het gebruik van profielgegevens van werkzoekende kandidaten door werkgevers klanten. De werkgever klant wordt medegedeeld dat indien een kandidaat klant Wekr benadert met het verzoek om gegevens met betrekking tot de Kandidaat Klant te verwijderen en Wekr de Werkgever Klant van dat verzoek op de hoogte stelt, de Werkgever Klant verplicht is om alle hard copies en elektronische bestanden en gegevens met betrekking tot een bepaald Kandidaat-Profiel onmiddellijk te verwijderen.

2.3 De Klant verbindt zich om Wekr te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, claims, eisen tot schadevergoeding en andere uitgaven die door de Klant worden veroorzaakt, tenzij Wekr zelf daarvoor verantwoordelijk is.

2.4 De Kandidaat Klant is verantwoordelijk voor het opstellen van zijn Profiel. Daarom garandeert Wekr diens volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en benaderbaarheid niet. Wekr geeft geen garanties betreffende gradaties van respons.

2.5 De gegevens van Kandidaten zijn strikt vertrouwelijk en mogen slechts worden opgeslagen en gebruikt conform de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. de Werkgever Klant heeft uitsluitend het recht om contact met Kandidaten op te nemen voor het vullen van bepaalde vacatures. In geval van overtredingen door de Werkgever Klant heeft Wekr het recht om de account van de Werkgever Klant te blokkeren en om toegang tot gegevens van Kandidaten in de Profielendatabase van Wekr te weigeren.

2.6 De Werkgever Klant wordt hierbij medegedeeld dat speciale bepalingen van toepassing zijn op gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie. In het algemeen geldt dat voor dergelijke gegevensoverdrachten de toestemming van de Kandidaat vereist is ook indien de overdracht plaatsvindt binnen een bedrijvenconcern.

2.7 De looptijd wordt afzonderlijk overeengekomen.

3.1 Afhankelijk van het overeengekomen prijsmodel met de Werkgever Klant kan deze toegang krijgen tot een gelimiteerd aantal Profielen in de Profielendatabase, tot een gelimiteerd aantal Profielen per maand in de Profielendatabase of betaalt de Werkgever Klant per aangeklikt en daardoor geopend Profiel danwel betaalt de Klant met op voorhand aangekochte ‘credits’ die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De Klant kan en mag tot 500 Profielen per maand benaderen om een vacature te vervullen, ongeacht of dit Pro Profielen of Standaard Profielen betreft. Per maand kunnen en mogen maximaal 500 Profielen per Werkgever Klant geopend worden. Massamailings en spam aan Kandidaten zijn niet geoorloofd.


Aanvullende Voorwaarden Advertenties

Deze Aanvullende Voorwaarden voor Vacatures, Banners en Bedrijfspresentaties (hierna gezamenlijk te noemen: "Advertenties") gelden naast onze Algemene Voorwaarden en prevaleren in geval van twijfel.

1. Omschrijving van de Diensten

1.1 “Adverteerders” zijn zakelijke partijen zoals werkgevers of Intermediairs of hun vertegenwoordigers zoals werving & selectiebureaus, rekruteringsbureaus, personeelsbureaus en dergelijke welke vacatures hebben voor werk en worden kunnen beschouwd als Klanten van Wekr danwel zakelijke partijen welke middels advertenties op de websites van Wekr diensten en/of producten willen aanbieden aan de bezoekers van de websites. Door het afsluiten van een abonnement op een dienst van Wekr wordt de Adverteerder beschouwd als Klant en wordt hierna ook wel “Adverteerder Klant” genoemd.

1.2 Wekr zal voor de Klant Advertenties op het Internet publiceren in overeenstemming met het in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden bepaalde.

1.3 Wekr heeft het recht, doch niet de plicht, om Advertenties in andere media, offline of online of in gedrukte vorm te publiceren, of Advertenties aan derden te distribueren voor verdere publicatie. Wekr werkt voor dat doel samen met media partners, en host de Wekr carrièresite of delen daarvan in verdere URL's zonder dat Wekr daarvoor de voorafgaande goedkeuring van de Klant hoeft te vragen. Wekr brengt geen extra kosten voor die extra prestaties in rekening.

1.4 De bovengenoemde omschrijving van de Diensten is uitputtend.

2. Duur van publicatie

2.1 Tenzij anders overeengekomen wordt een vacature gedurende 30 dagen getoond, en een banner gedurende 7 dagen.

3. Overige bepalingen

3.1 de Klant wordt medegedeeld en bevestigt op de hoogte te zijn van het feit dat Wekr de niet-goedgekeurde publicatie van vacatures door derden niet kan verhinderen. Wekr zal zich echter binnen de technische en wettelijke beperkingen naar beste vermogen inzetten om dergelijke niet-goedgekeurde publicaties te verhinderen.

3.2 de Klant cedeert hierbij aan Wekr alle rechten betreffende de eigendom van een “Vacaturedatabase” die kan bestaan met betrekking tot meervoudige Advertenties die ter publicatie aan Wekr worden verstrekt. In het bijzonder erkent de Klant dat Wekr de producent van de Vacaturedatabase van die vacatures is en dat Wekr het enige Databaserecht heeft op de vacatures van de Klant die door Wekr in de Vacaturedatabase worden gepubliceerd.

3.3 Een aanbieding van Wekr aan een Adverteerder Klant voor een prijs beneden de prijs die in de prijslijst wordt vermeld is slechts geldig met betrekking tot die specifieke Adverteerder Klant en onder de specifieke voorwaarden en omstandigheden waaronder die aanbieding door Wekr is gemaakt. De aanbieding is niet geldig voor een Adverteerder Klant die een derde, zoals een werving & selectiebureau, op zijn naam wil laten handelen.

3.4 Voor de cessie van een advertentieovereenkomst ("doorverkoop") aan een derde is de voorafgaande toestemming van Wekr vereist.


Aanvullende Voorwaarden Advertentie Pop Up

Deze Aanvullende Voorwaarden inzake de Advertentie Pop-Up gelden naast onze Algemene Voorwaarden en prevaleren in geval van twijfel.

1. Omschrijving van de Diensten

1.1 Wekr zal namens de Adverteerder Klant een presentatie van het bedrijf van de Klant als pop up op het Internet ("Advertentie Pop Up") publiceren.

1.2 De Advertentie Pop Up verschijnt wanneer een gebruiker de website gebruikt. De Pop-Up bevat mogelijk een link naar een of meerdere Advertenties van de Klant die door Wekr worden gepubliceerd. De Pop-Up mag niet groter zijn dan 250 x 250 pixels.

1.3 Deze omschrijving van de Diensten wordt beschouwd als een overeenkomst van functionaliteit en is uitputtend. Er worden geen verdere functionaliteiten verleend.

2. Looptijd

2.1 De Advertentie Pop Ups worden gedurende 7 dagen getoond, tenzij de Partijen een andere periode zijn overeengekomen.

3. Niet-bindende aanbieding

3.1 Op de website van Wekr wordt slechts één Advertentie Pop Up per Adverteerder Klant per week gepubliceerd. de Adverteerder Klant heeft niet het recht om een specifieke publicatiedatum te eisen. Wekr zal wel proberen om zo veel als mogelijk aan de wensen van de Adverteerder Klant tegemoet te komen. De Adverteerder Klant zal gewoonlijk binnen ten hoogste één week na ontvangst van de opdracht bericht van de publicatiedatum ontvangen.

3.2 Wekr heeft het recht om de positie van de Advertentie Pop-Up op de website of het ontwerp van het frame te wijzigen. Wekr heeft eveneens het recht om de Advertentie Pop Up aan te passen om deze te laten voldoen aan plaatselijke wettelijke bepalingen.


Aanvullende Voorwaarden Wekr Boost

Deze Aanvullende Voorwaarden inzake Wekr Boost zijn naast onze Algemene Voorwaarden van toepassing en prevaleren in geval van twijfel.

1. Omschrijving van de Diensten

1.1 Wekr kan, tegen betaling, namens de Klant een standaard grafische banner ("Boost") op het Internet publiceren, die gelinkt is aan een vacature van de Werkgever Klant, die op de Wekr website wordt gepubliceerd. Deze Boost is bedoeld om extra verkeer te genereren.

1.2 De Boost kan slechts aan één vacature worden gelinkt. Zodra de vacature offline is, wordt de Boost beëindigd.

1.3 De positie van de Boost banner wordt door Wekr bepaald. de Klant heeft geen recht om te eisen dat de Boost banner op een specifieke plaats wordt geplaatst.

1.4 De Advertentie server van de online provider is bepalend voor het berekenen van de click rates.

1.5 Voor Wekr Boost wordt geen bureaukorting verleend.

1.6 De standaard grafische banner mag ten hoogste 468 x 60 / 12 KB zijn. Het logo van Wekr wordt aan de linkerzijde van de banner geplaatst.

2. Looptijd

2.1 De Boost wordt gedurende maximaal 30 dagen gepubliceerd. De Boost wordt na 500 clicks offline geschakeld, ook als het maximum van 30 dagen nog niet is bereikt.


Aanvullende Voorwaarden Wekr Vacatureruimte

Deze Aanvullende Voorwaarden inzake de Wekr Vacatureruimte zijn naast onze Algemene Voorwaarden van toepassing en prevaleren in geval van twijfel.

1. Omschrijving van de Diensten

1.1 De looptijd die in artikel 13.1 van de Algemene Voorwaarden staat vermeld is van toepassing. Wekr verleent de Klant het niet exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Wekr Vacatureruimte tijdens de contractueel vastgelegde periode te gebruiken. Wekr biedt de Klant gedurende 24 uur per dag, middels een log-in de toegang tot de Wekr Vacatureruimte op http://www.Wekr/werkgevers/.
In de Vacatureruimte kan de Klant zelf vacatures bewerken en publiceren. Deze omschrijving van de Diensten wordt beschouwd als een overeenkomst van functionaliteit en is uitputtend. Er worden geen andere functionaliteiten verleend.

1.2 De Klant kan zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken voor toegang tot de Vacatureruimte op de server. de Klant kan zijn wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. In het kader van zijn algemene verantwoordelijkheden dient de Klant ervoor te zorgen dat zijn gebruikersnaam en het wachtwoord slechts door personen worden gebruikt die bevoegd zijn om toegang tot de Wekr Vacatureruimte te hebben. de Klant is ook gehouden om eventuele extra veiligheidscriteria te overwegen. Indien een Intermediair, zoals een werving & selectiebureau, namens een Klant optreedt, zijn dezelfde bepalingen van toepassing. Wekr zal werving & selectiebureaus toegangsrechten tot de vacatures van hun Klanten verlenen zodat zij de mogelijkheid hebben om vacatures te beheren en om namens hun Klanten nieuwe vacatures te kunnen plaatsen. Te dien einde zal aan de werving & selectiebureaus toegang worden verleend tot statistieken, actuele contractuele gegevens en oude vacatures die namens de Klant zijn geplaatst. Om dit te doen moet het werving & selectiebureau de voorafgaande goedkeuring van de Klant verkrijgen en die aan Wekr overleggen, indien dat door Wekr wordt verlangd. Het werving & selectiebureau is aansprakelijk als een Klant een vordering tegen Wekr indient wegens een potentieel onbevoegde verspreiding van toegangsrechten en informatie.

2. Gegevensbescherming

2.1 Als persoonsgegevens worden verwerkt, is de Werkgever Klant gehouden om alle toepasselijke verordeningen van de gegevensbescherming na te leven door passende overeenkomsten met zijn werknemers te sluiten en/of door adequate organisatorische maatregelen te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor het verzamelen, verwerken, uitgeven, overdragen en verwijderen van gegevens. Wekr heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant op te slaan en mag deze gegevens binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst verwerken.


Aanvullende Voorwaarden Online Posting

Deze Aanvullende Voorwaarden inzake Online Posting gelden naast onze Algemene Voorwaarden en onze Aanvullende Voorwaarden Advertenties, en prevaleren in geval van twijfel.

1. Omschrijving van de Diensten

1.1 Wekr publiceert Advertenties op het Internet namens de Klant in overeenstemming met artikel 2.1 van de Aanvullende Voorwaarden Advertenties.

1.2 Deze omschrijving van de Diensten is uitputtend.

2. Schriftelijke vorm

2.1 In tegenstelling tot het in de Algemene Voorwaarden van Wekr bepaalde geldt de verplichte schriftelijke vorm niet. Intentieverklaringen kunnen door beide Partijen zonder enige formeel vereiste worden opgesteld en ondertekend, en deze zullen geldig zijn.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Voor Online Posting wordt geen bureaukorting verstrekt.

3.2 In het algemeen kan de Klant verkiezen om hetzij via een machtiging tot automatische afschrijving te betalen, hetzij binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur. In alle andere gevallen geldt het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden.

4. Verplichtingen inzake informatieverstrekking aan de Klant

In overeenstemming met de vereisten onder de Nederlandse wetgeving geeft Wekr hierbij de volgende informatie.

4.1 De dienst "Online Posting" wordt aangeboden door:

Coöperatie Wekr U.A.
Postbus 5095
6130PB Sittard

KvK nummer: 5375 7165
BTW nummer: NL 851004891B01

4.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden (bestaande uit de Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden Advertenties en de Aanvullende Voorwaarden Online Posting) vormen samen de volledige voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst voor het online opdracht geven tot het plaatsen van een Advertentie middels Online Posting. De prijs voor één bestelling Online Posting staat vermeld in de prijslijst die te vinden was op https://wekr.nl op het moment dat de Klant de aanbieding van Wekr ontving om een overeenkomst aan te gaan. De rechtsverhouding die ontstaat als gevolg van het (kosteloos) bezoek aan de website van Wekr wordt in detail in onze Gebruiksvoorwaarden uitgelegd en gedefinieerd.

4.3 Wekr verstrekt technologische hulpmiddelen om fouten in de online te plaatsen inhoud te ontdekken en te rectificeren alvorens de opdracht wordt geplaatst. Het belangrijkste Onderdeel hiervan is de preview van de vacature op de pagina('s) van het aanvraagformulier (met de preview kan men de Advertentie zien zoals deze online afgebeeld zal worden). Hierdoor kan de Klant tekstfouten en typefouten opsporen en verbeteren, de tekst verder vormgeven, enz. alvorens zijn opdracht te verzenden. Zodra de opdracht is geplaatst ontvangt de Klant per e-mail een bevestigingsbericht. Zodra de opdracht online is ontvangt de Klant een e-mail met daarin de login codes voor de Vacatureruimte. Daar kan de Klant zelf eventuele fouten verbeteren.

4.4 De taal voor de overeenkomst voor de Nederlandstalige website is de Nederlandse taal.

4.5 Wekr zal de opdracht van de Klant opslaan. de Klant heeft geen toegang tot zijn online opdracht.

4.6 Wekr bevestigt dat zij de Nederlandse regels inzake gegevensbescherming, haar eigen Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden en bepalingen die in haar Privacyverklaring zijn opgenomen naleeft.

Sittard, 12 mei 2015